O festivale 2015

Vyhodnotenie

V roku 2015 bola hlavným organizátorom a zostavovateľom programu Činohra SND s rámcujúcou témou festivalu múr. Stal sa headlinom nielen v marketingovom zmysle ako stavba Múr pred divadlom a na plagátoch, ale bol výraznou témou inscenácií festivalu. Činohra tak veľmi prirodzene reagovala na podnety, ktoré jednak súviseli s výročím pádu železnej opony a berlínskeho múru, ale aj na situáciu vo svete, ktorá opätovne ukazuje existenciu ďalších múrov vo vnímaní, v pochopení, akceptovaní, porozumení.

 

Hlavný program – zahraničné inscenácie


Vďaka spolupráci s Vyšehradským fondom, Goetheho inštitútom a Rakúskym kultúrnym fórom a tiež Európskou divadelnou konvenciou/ETC pozvala činohra mimoriadne zaujímavé divadlá. Do programu festivalu bola zaradená veľmi aktuálnu inscenáciu Majdanské denníky v réžii Andria Mayia z Národného divadla Ivana Franka z Kyjeva, ale aj vizuálna féria Bláznove zápisky ako koprodukčná inscenácia medzi Národným divadlom Koteho Majrjanishviliho z Tbilisi a talianskej Modeny. Rámcujúcimi inscenáciami sa stali Celibát viedenského Burgtheatra a Rozdelené nebo zo Staatstheatra z Drážďan. Obe sa zamerali na históriu a minulosť, naozaj zhmotnili tému múru a rozdelenia krajín, rodín, manželov, milencov, veľmi priamo hovorili o politickej minulosti a o zodpovednosti jednotlivca za vlastné konanie, aj o národnej vine, ak to tak možno nazvať. Z týchto dvoch hosťovaní vyplynuli pre Činohru SND dôležité divadelné partnerstvá a užšia komunikácia s viedenským divadlom Burgtheater, ktoré je momentálne držiteľom inscenácie roka a patrí k špičke v divadelnej Európe a s interným režisérom Tilmannom Köhlerom z Drážďan, ktorý bude s Činohrou SND spolupracovať. Intenzívnejšia komunikácia nastala aj s maďarským divadlom Katona József Színház, ktoré s inscenáciou Cigáni v Bratislave hosťovalo tiež prvýkrát. Aktuálna sociálna problematika našla výrazný divácky ohlas. Poľské divadlo Teatr Dramatyczny z Varšavy pod umeleckým vedením Tadeusza Słobodzianka prinieslo inscenáciu Mladý Stalin o historickej téme biografického charakteru s presahom do súčasnosti a politickej prítomnosti. Zavŕšením témy rodinnej minulosti a viny, prekročovania múru bola inscenácia Národného divadla v Prahe Kameň v réžii Michala Dočekala. Istou exkluzívnou ochutnávkou súčasného belgického divadla bola inscenácia Prečo Eva?, ktorú mnohí divadelníci označili ako komunikatívne festivalové predstavenie s kultúrnym i emočným presahom.

 

Inscenácie SND v konfrontácii so zahraničím


Výraznou časťou programu Eurokontext.sk 2015 boli aj inscenácie Činohry SND, ktoré uviedla s titulkami v anglickom jazyku. Na festivale privítalo SND niekoľko zahraničných hostí: z Francúzska režiséra Vladimira Serreho, z Českej republiky dramaturgov Martu Ljubkovú a Jana Tošovského, zástupcov viacerých ambasád a kultúrnych inštitútov, ako aj divadelných kritikov z Veľkej Británie Andrewa Haydona, z Nemecka Simonu Dieselhortsovú, z Poľska Annu Szymonikovú, z Maďarska Támasa Jaszaya, zo Slovinska Žanetu Stapevskú.

 

Diskusie s tvorcami


Súčasťou programu festivalu boli aj diskusie s tvorcami po predstavení, ktoré sa stretli s veľmi živým záujmom divákov. Najvýraznejšie to bolo v prípade Burgtheatra, kde rezonovala téma, významnosť divadla a najmä vzácne herecké obsadenie (prítomnosť najstaršej členky Burgtheatra), rovnako tak aj po predstavení Majdanské denníky s aktuálnym a autentickým svedectvom, či Prečo Eva?, kde divadelná forma bola natoľko pútavá, že sa diskutovalo takmer hodinu po predstavení. Veľký záujem o diskusie bol aj v prípade slovenských inscenácií.

 

Panelová diskusia na tému „múr“


Súčasťou hlavného programu bola aj panelová diskusia na tému „múr“ s predstaviteľmi hosťujúcich divadiel. Na jednom pódiu sa stretli režiséri Tilmann Köhler (Staatstheater Drážďany), Andriy Mayi (ND I. Franka Kyjev), Gábor Maté (Katona József Színház Budapešť), Tadeus Słobodzianek (TD Varšava), dramaturgička Marta Ljubková (ND Praha) a moderátor Roman Polák.

 

Výstava z Majdanu


V duchu témy „múr“ pripravila Činohra SND výstavu portrétnych fotografií z bojov na Majdane od mladého umelca fotografa a režiséra Roberta Tapperta, ktorá bola umiestnená priamo vo Dvorane novej budovy SND.

Na Medzinárodnom divadelnom festivale Eurokontext.sk 2015 v garancii Činohry SND bolo na programe 13 inscenácií z 9 krajín, z toho 8 zahraničných, ktoré videlo vyše 4-tisíc divákov.
Festival Eurokontext.sk sa postupne môže etablovať medzi iné, už známejšie medzinárodné festivaly, ak prinesie silnú tému a kvalitné inscenácie, ako to bolo v roku 2015, o čom svedčia ohlasy v tlači a médiách.

 

Postrehy hostí zo sveta


Okrem uvedených inscenácií festival Eurokontext.sk navštívili zahraniční hostia, divadelní kritici z Nemecka, Veľkej Británie a z Maďarska.
Aby sme poznali, aké je myslenie o divadle inde a kde sa nachádzame my, položili sme im otázku, ako vnímali festival Eurokontext.sk 2015 práve v tom medzinárodnom kontexte.

Tamás Jászay: „Zmysel festivalu je podľa mňa jasný: adresovať ho publiku, ktoré nevyhľadáva experimentálne aspekty divadla v Európe, čiže Eurokontext.sk môže vyplniť medzeru v Slovenskom/stredoeurópskom kultúrnom živote. Ako pravidelný návštevník festivalov v Európe musím povedať, že z pohľadu diváka je jasný trend a túžba po inscenáciách typu „súčasná klasika“ na javisku, teda klasické hry interpretované súčasne (ale zas nie nadinterpretované). A nehovorím to ako divadelný kritik, ale hovorím o „bežnom“ divákovi, ktorý hľadá v divadle klasické príbehy a emócie. Inscenácie, ktoré sme videli na Eurokontexte.sk, mohli naplniť tieto požiadavky divákov, ale isto sa bude festival ďalej vyvíjať a hľadať svoju špecifickosť. Napríklad inscenácia Prečo Eva? bol výborný, umný a vtipný festivalový kus, navyše aj kontroverzný. Isto by som rád vedel viac o výbere inscenácií na festival. Tri rôzne inscenácie Romana Poláka ma prinútili k rozmýšľaniu o spoločných koreňoch myslenia, a keďže o slovenskom divadle neviem tak veľa, bol som rád, že som ich mohol vidieť.“

Pre Andrewa Haydona z Veľkej Británie bol pobyt na festivale stretnutím s nepoznanou kultúrou a s menami, ktoré nie je možné vidieť na iných veľkých festivaloch: „Myslím si, že to je veľmi dobrý festival, najmä pre to, aký druh inscenácií priniesol. SND pozvalo inscenácie z niekoľkých porovnateľných divadiel zo susedných i vzdialenejších krajín. Boli to inscenácie z divadiel viac-menej podobných veľkosťou budovy alebo ansámblu, a tak je dobre vidieť podobnosti, ale aj rozdiely medzi krajinami a kontrasty medzi nimi. Páčil sa mi aj výber inscenácií zo SND. Neboli to inscenácie, ktoré by sme označili ako Fringe/Off scene, ale ani nezávislé hosťujúce divadlá ,medzinárodného festivalového krúžkuʻ s menami ako Ostermeier, Castelluci či Klata. Bolo vzrušujúce spoznať režisérov, ktorých práce som dosiaľ na iných festivaloch nevidel. Nevesta hôľ, Mladý Stalin, Kameň a Mojmír II. mi napríklad vysvetlili niekoľko vecí o strednej Európe a divadle v nej.“